معرق چیست ؟

صدها و شاید هزاران سال پس از اولین سنگ نوشته ها و نقاشی ها توسط انسان بود.... هیچ کس نمی داند کی و کجا ولی انسان هنرمند زمانی با دقت در درختان و چوبها پی به دنیای درون آنها برد. خلقتی بی نظیر از نقاش یکتای خلقت که اینبار دنیایی از رنگ و نقش را در دل درختان خود آفریده تا هر بار بیننده با شکافتن دل درختی و کشف جهانی از زیبایی بی اختیار بر زبان آورد "فتبارک الله احسن ...